เนื่องจาก E-Fix เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการทางด้านงานช่างและงานบริการอื่นๆ ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริษัทฯ ดังนั้นในการทำงานร่วมกัน ผู้ร่วมงานจึงจำเป็นต้องทราบและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการทำงานร่วมกันระหว่าง ช่าง กับ E-Fix ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยในการทำงานร่วมกับ E-Fix จะมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขในการทำงานร่วมกับ E-Fix สำหรับช่าง

 1. ช่างตกลงใช้งานระบบ และ รับการแจ้งผ่านระบบหรือช่องทางที่ E-Fix กำหนด
 2. ช่างตกลงจะแจ้งวิธีการที่จะดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง หรือ ก่อสร้าง ให้กับทีมงานของ E-Fix ทราบและรอการอนุมัติทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 3. ช่างยินดีรับการการติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบงานจากทีมงานของ E-Fix เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
 4. ช่างตกลงที่สวมใส่ชุดหรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของ E-Fix ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน
 5. ช่างตกลงที่จะแต่งกายอย่างเหมาะสมกับการทำงานตามมาตรฐานของช่าง E-Fix
 6. ช่างตกลงเข้าปฏิบัติงานตรงตามกำหนดนัดหมาย หากต้องการยกเลิกกำหนดการ หรือเปลี่ยนแปลงนัดหมายต้องแจ้ง E-Fix ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 วัน
 7. ช่างตกลงว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถตามวิชาชีพ และมีความสุภาพเรียบร้อยในการเข้าปฏิบัติงาน
 8. การสื่อสารกับลูกค้าให้ช่างตกลงว่าจะดำเนินการแจ้งผ่าน E-Fix เท่านั้น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจาก E-Fix ให้ดำเนินการแทน และช่างรับทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าและช่างติดต่อกันเอง หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ในการแจ้งค่าใช้จ่ายช่างตกลงที่จะดำเนินการผ่านทีมงานของ E-Fix เท่านั้น ไม่แจ้งค่าบริการโดยตรงกับลูกค้าเอง
 10. ในการรับชำระเงินค่าดำเนินการ ช่างตกลงให้ E-Fix เป็นผู้ชำระค่าดำเนินให้กับช่าง ตามราคาและกำหนดเวลาที่ตกลงนัดหมาย ซึ่งทางแอดมินของ E-Fix จะทำการแจ้งยืนยันกำหนดการจ่ายเงินให้ช่างทราบทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

เช่น ในงานซ่อมแซมแก้ไขทั่วไป ช่างจะได้รับชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ช่างจะได้รับเงินจำนวน 50% แรกในวันถัดไป หลังส่งมอบงานแล้วเสร็จ และจะได้รับอีก 50% ที่เหลือหลังจากรับงวดแรกไปแล้ว 7 วัน หรือ หลังจากการแก้ไขแล้วเสร็จ ในกรณีงานจุดที่ช่างเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขยังไม่เสร็จสมบูรณ์

**ระยะเวลาในการจ่ายเงินอาจสั้นลงหรือยาวขึ้นได้ตามผลการปฏิบัติงานของช่าง

 1. ช่างตกลงจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานของ E-Fix กรณีช่างเข้าปฏิบัติงานแล้วเกิดความเสียหายขึ้น ช่างตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

สามารถรับชมในรูปแบบคลิปวีดีโอ อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงฯ ด้านล่าง

เงื่อนไขในการทำงานร่วมกันเป็นไปเพื่อให้การทำงานร่วมกันสะดวก ชัดเจน เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

เมื่อช่างรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครเพื่อร่วมงานเป็นช่างในระบบของ E-Fix ได้ทางไลน์

Line : @efixman
หรือแสกน QR Code ด้านล่าง