Loading...
เงื่อนไขการให้บริการหา ช่างเชียงใหม่ 2020-01-29T10:58:10+00:00

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการ E-Fix ช่างซ่อม 24 ชั่วโมง ที่สถานประกอบการที่ หาช่างเชียงใหม่ ควรทราบก่อนใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการ E-Fix ช่างซ่อม 24 ชั่วโมง ที่สถานประกอบการที่ “หาช่างเชียงใหม่” ควรทราบก่อนใช้บริการ

1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน

2.E-Fix เป็นผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุง 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขความชำรุด บกพร่องเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับ บ้าน หรืออาคารต่างๆ โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

2.1 งานซ่อมแซม คือ งานบริการงานซ่อมทั่วไป ที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่นาน ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน
2.2 งานต่อเนื่อง คือ งานที่เป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติของอุปกรณ์ หรือระบบ ที่จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก หรือต้องใช้วิธีการในการซ่อมแซมที่ยุ่งยาก ไม่อาจทำให้แล้วเสร็จได้ในเวลาอันสั้น หรือต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการซ่อมแซมที่เป็นพิเศษที่ไม่อาจแก้ไขให้แล้วเสร็จในการตรวจแก้ไขงานครั้งแรกของช่างเช่น การเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องปั้มน้ำที่ชำรุด การแก้ไขระบบไฟที่ลัดวงจรทั้งระบบ เป็นต้น
2.3 งานฉุกเฉิน คือ งานซ่อมแซมที่ต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความขัดข้องที่เกิดขึ้น ให้เครื่องมือ เครื่องใช้หรือวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานต่อไปได้ หรือ เป็นงานที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพื่อระงับเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
2.4 งานซ่อมบำรุง คือ งานตรวจเช็คการทำงานของ ระบบ หรืออุปกรณ์ เพื่อให้ระบบ หรืออุปกรณ์ ทำงานได้เป็นปกติ มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3. ตัวอย่างการให้บริการงานซ่อมบำรุงของ E-Fix มีดังนี้

3.1 งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับ หลอดไฟไม่ติด สวิตช์ ปลั๊กเสีย ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้ารั่วไหล หรืองานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง
3.2 งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสื่อสาร เช่น กล้องวงจรปิด ระบบอินเตอรเน็ต ระบบโทรทัศน์ ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญาณเสียง
3.3 งานซ่อมบำรุงระบบประปา และสุขาภิบาล เช่น น้ำรั่ว ท่อน้ำ ตัน น้ำไม่ไหล ส้วมตัน ปั๊มน้ำไม่ทำงาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3.4 งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ เช่น แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่ทำงาน ล้างแอร์ แอร์มีกลิ่นเหม็น
3.5 งานกุญแจบ้าน กุญแจรถยนต์
3.6 งานอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น ตามที่ลูกค้า เรียกใช้บริการ

4. ช่วงเวลาในการให้บริการของ E-Fix แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงในเวลาปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ช่วงนอกเวลา ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 – 08.00 น.

5. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอรับบริการได้ 2 ช่องทาง

5.1 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 093-1615000
5.2 ทางแอพพลิเคชั่น Line@ : @efix

***หมายเหตุ การแจ้งปัญหางานซ่อมแซมต้องดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางของบริษัทเท่านั้น กรณีผู้ใช้บริการแจ้งปัญหาเองกับช่าง โดยที่ทางบริษัทไม่รับทราบ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว

6. การแจ้งขอรับบริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดในเบื้องต้น เพื่อให้ E-Fix ได้ประเมินความเสียหาย และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการได้เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

7. การเข้าปฏิบัติงานของ E-Fix ผู้รับบริการจะต้องลงนามในเอกสาร “ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ช่างของ E-Fix สมารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้รับบริการได้

8. หน้าที่ของ E-Fix เริ่มต้นเมื่อผู้รับบริการได้แจ้งซ่อมอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ และสิ้นสุดลงเมื่อการซ่อมแซมได้แล้วเสร็จ และผู้รับบริการตรวจรับงานและลงนามในเอกสารตรวจรับงานแล้ว

9.E-Fix จะรับประกันงานซ่อมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เป็นระยะเวลา 7 วัน นับแต่การซ่อมแซมได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะ กรณีเป็นปัญหาที่เกิดจากเหตุเดิม ในบริเวณที่ได้แจ้งซ่อมเดิม และปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเพราะความผิดพลาดของผู้รับบริการ ที่กระทำการโดยฝ่าฝืนคำแนะนำ คำบอกห้าม หรือข้อควรระมัดระวังที่ช่างได้เคยแจ้งไว้

10. กรณีช่างออกเดินทางแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกได้ E-Fix จะขอรับชำระค่าบริการเบื้องต้นในส่วนของค่าดำเนินการ